La Bomba

Úvodné ustanovenia

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je úprava práv a povinností prevádzkovateľa klubu La Bomba a poskytovateľov služieb v klube La Bomba (dalej jednotne ako La Bomba) pri poskytovaní produktov a taktiež úprava práv a povinností zákazníkov klubu La Bomba pri objednávaní, zakupovaní a užívaní produktov, ako aj ďalších súvisiacich podmienok.

Cieľom klubu La Bomba je poskytovanie produktov (tovarov a služieb), najmä organizovanie, sprostredkovanie a ponuka spoločenských, vzdelávacích a kultúrnych udalostí a pohybových aktivít, ako aj vytvorenie podmienok umožňujúcich účasť verejnosti na týchto udalostiach a poskytovanie súvisiacich služieb.

Prevádzkovateľom klubu La Bomba je spoločnosť Sunset Events, s.r.o. so sídlom Sklenárova 34, 821 09  Bratislava, IČO: 47 088 753, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88331/B. Adresa prevádzky klubu La Bomba je ulica Prievozská 18, 821 09  Bratislava.

Definícia pojmov

Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie pod jednotlivými pojmami:

Organizátor, spoločnosť, usporiadateľ, poskytovateľ - spoločnosti:

 • Sunset Events, s.r.o. so sídlom Sklenárova 34, 821 09  Bratislava, IČO: 47 088 753, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88331/B,
 • Dance Events, s.r.o. so sídlom Sklenárova 34, 821 09 Bratislava, IČO 47 834 757, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 99532/B,
 • Tirador, s.r.o. so sídlom Sklenárova 34, 821 09 Bratislava, IČO 46 757 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 83024/B

Spoločnosti poskytujú služby v oblasti organizovania, usporiadania a zabezpečovania kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ako aj mimoškolskej vzdelávacej činnosti a prípravy jedál.

Zákazník - akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem a/alebo využíva služby poskytované organizátorom.

Účastník - fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje alebo sa zúčastnila konkrétnej udalosti realizovanej organizátorom.

Produkt - tovar alebo služba poskytované spoločnosťou, určené na uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov. Produkty sú hmotného aj nehmotného charakteru.

Udalosť alebo podujatie - verejné predstavenie, podujatie, koncert, tanečná lekcia, párty, tančiareň, tanečný večer, workshop, festival, cvičenie alebo iná spoločenská akcia kultúrneho, športového, zábavného, prezentačného alebo vzdelávacieho charakteru, ktoré organizuje alebo usporadúva organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú najmä služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času a vzdelávania. Udalosťou/podujatím sa rozumie aj skupina príbuzných udalostí/podujatí.

Vstup - akt fyzickej osoby, ktorým sa fyzická osoba stáva účastníkom udalosti. Rozlišujú sa nasledovné formy vstupu: oprávnený, neoprávnený, zakázaný.

Vstupné - jedna z foriem získania oprávnenej účasti na udalosti.

Účasť - návšteva/zúčastnenie sa fyzickej osoby na udalosti, v akomkoľvek časovom rozsahu. Rozlišujú sa nasledovné formy účasti: oprávnená, neoprávnená, zakázaná.

Oprávnená účasť - účasť osoby, ktorej predchádzalo uzatvorenie zmluvného vzťahu a dohody medzi zákazníkom a organizátorom k predmetnej udalosti alebo účasť na nespoplatňovanej udalosti, ak na takej udalosti nie je zákazníkovi účasť zakázaná.

Neoprávnená účasť - účasť osoby na podujatí, ktorej nepredchádzalo získanie oprávneného vstupu alebo účasť nepovolená alebo zakázaná.

Typ udalosti - druh udalosti, ktorý určuje charakter udalosti po stránke trvania a zamerania (workshop, cvičenie, lekcia, tanečný kurz, tančiareň, tanečný večer, praktiká, párty, koncert, festival, a pod.)

Tanečný kurz - skupina tanečných lekcií, ktorých zameranie napĺňa metodické určenie tanečného kurzu.

Jednorazový vstup - forma práva oprávňujúca zákazníka k jeho jednorazovej účasti na konkrétnej udalosti.

Registrácia - prejav vôle zákazníka - záujem o účasť alebo o konkrétnu službu, napr. účasť na udalosti alebo na skupine udalostí; Registrácia môže byť uskutočnená: elektronickou formou, písomne, telefonicky, osobne, automatickým predĺžením, alebo inak - ak iný postup vyplýva z charakteru udalosti.

Rezervácia - prejav vôle zákazníka - zajednanie konkrétnej služby, účasti alebo miesta (rezervácia stola/miesta/vstupenky a podobne) na konkrétnu udalosť, spravidla tanečného/spoločenského/vzdelávacieho charakteru alebo charakteru voľnej zábavy. Rezervácia automaticky nemusí oprávňovať k vstupu na udalosť.

Event Imperium - online datábazový a aplikačný systém (webová aplikácia dostupná na www.eventimperium.com), ktorý umožňuje:

 • organizátorovi: plánovať, vytvárať, detailne upravovať udalosti a tie zverejňovať na rôznych webových lokalitách / doménach / adresách
 • zákazníkom: vyhľadávať udalosti, informovať sa o detailoch udalostí, registrovať sa / rezervovať si / zakúpiť si / získať oprávnenie účasti na vybraté udalosti.

Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon o elektronickom obchode - zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane osobných údajov - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Storno - prejav vôle, ktorým zákazník požaduje zrušenie registrácie, rezervácie alebo objednávky a prípadne aj vrátenie celej alebo časti vopred uhradenej sumy za produkt.

Storno poplatok - poplatok, v absolútnej alebo percentuálnej hodnote odrátavaný zo zostatku z vopred uhradenej sumy za produkt pri storne zo strany zákazníka v zmysle príslušných podmienok.

Registrácia

Registráciu je možné uskutočniť elektronicky, písomne, telefonicky, osobne, automaticky alebo v zmysle konkrétnej udalosti. Predpokladom registrácie je podnet zákazníka doručený organizátorovi. Momentom potvrdenia registrácie organizátorom dochádza k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí služieb medzi organizátorom a zákazníkom.

Registrácia vopred je taká registrácia, ktorá bola prijatá a potvrdená pred 12:00 hod v dni, v ktorom sa udalosť začína, ak nie je pre konkrétnu udalosť stanovené inak.

Ponuka udalostí uverejnená organizátorom na internetových stránkach alebo formou iných propagačných kanálov nie je záväzným návrhom na uzatvorenie zmluvy; tým je až riadne zrealizovaná registrácia.

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok organizátora zaistiť zákazníkovi účasť na realizovanej udalosti podľa popisu alebo záväzok organizátora zaistiť zákazníkovi konkrétny produkt a záväzok zákazníka uhradiť poplatok za zvolený produkt a/alebo čerpanie súvisiacich služieb.

Registráciou zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a podrobne zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy (platné v danom čase).

Registráciou ďalej zákazník potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom prevádzky, že akceptuje prevádzkový poriadok prevádzky a bezpečnostné predpisy (a prípadné operatívne regulácie miesta konania udalosti počas nežiaduceho vývoja) a že je mu dostatočne známy jeho zdravotný stav, pričom tento zdravotný stav mu ani ostatným účastníkom nebráni vo využívaní služieb organizátora. V opačnom prípade zákazník preberá príslušnú zodpovedosť za prípadné vzniknuté a/alebo spôsobené udalosti nežiaduceho a škodlivého charakteru.

Ak sú objednávané/registrované produkty objednávané v prospech tretej osoby, táto osoba (účastník) je viazaná zmluvou o poskytovaní služieb a Všeobecnými podmienkami účasti na udalostiach a to hneď ako s objednávkou/registráciou prejaví súhlas.

Všeobecné pravidlá konania udalostí

Rozsah a charakter jednotlivých udalostí, vrátane ich cien, je daný aktuálnou ponukou a cenníkom organizátora, platným v čase registrácie alebo objednania služby.

Termíny a časy jednotlivých udalostí sa riadia rozvrhom určeným pred začiatkom udalostí a následne aktualizovaným. Aktuálne informácie sú aktualizované hlavne na stránke www.labomba.club, ale aj na príbuzných komunikačných kanáloch a sú zároveň zverejňované a v reálnom čase aktualizované v priestoroch miesta konania. Účastník je vo vlastnom záujme povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa včas oboznámiť. V prípade rozporu informácií zverejnených na rôznych lokalitách rozhodujúcou informáciou je tá informácia, ktorá je zverejnená prostredníctvom komunikačných zariadení prevádzky (interiér/exteriér) a následne tá informácia, ktorá je uvedená na primárnej webovej stránke www.labomba.club.

Organizátor rozlišuje v oblasti pravidelných udalostí nasledovné kategórie udalostí:

 • cvičenie, technika tanca, styling
 • fit&dance aktivity
 • tanečná lekcia
 • tanečný kurz
 • lekcia
 • praktiká
 • ich kombinácie a obdoby, podľa aktuálneho rozvrhu

Organizátor rozlišuje v oblasti nepravidelných pohybových a vzdelávacích aktivít nasledovné kategórie udalostí:

 • workshop
 • workshopy
 • festival
 • ukážkový minikurz
 • ich kombinácie a obdoby, podľa aktuálneho rozvrhu

Organizátor rozlišuje v oblasti verejných kultúrnych a zábavných podujatí nasledovné kategórie udalostí:

 • tančiareň
 • tanečný večer
 • milonga
 • párty
 • diskotéka
 • zábava
 • koncert
 • vystúpenie
 • festival
 • ich kombinácie a obdoby, podľa aktuálneho rozvrhu

Fit & dance

Fit & dance je označenie pre skupinu pohybových udalostí - cvičení/lekcií - najmä nepárových a dynamických a zahŕňa aktivity ako:

 • Zumba, Latin dance, bokwa
 • Latino Step Aerobic, Aerobic
 • Reggaeton, Kuduro & Afro-house, Salsation
 • ich kombinácie a iné podobné, podľa aktuálneho rozvrhu

 

Uzavretý / súvislý / ucelený kurz

Kurzy označené týmto prívlastkom sú kurzy, ktorých cieľom je uzavretosť a nemennosť skupín zákazníkov pre dosiahnutie efektívnejšieho procesu výučby a komfortu zákazníkov.

Podmienkou účasti na uzavretých kurzoch je zakúpenie celého kurzu - permanentky na uzavretý kurz. Zakúpením takejto permanentky je zákazník oprávnený zúčastniť sa všetkých lekcií daného kurzu. Permanentka je neprenosná a má špecifikovanú platnosť.

Účasť na uzavretých kurzoch nie je možná formou jednorazových / príležitostných vstupov. Výnimku tvoria špecifické prípady, dohodnuté so zástupcom organizátora. Príkladom takéhoto špecifického prípadu je "jednorazový vstup na prvú lekciu prvej úrovne", kde môže zákazník požiadať o jednorazový vstup a po absolvovaní prvej lekcie o možnosť doplatku do výšky ceny permanentky, pre prípad, že by sa rozhodol zakúpiť si celý kurz - permanentku. Túto možnosť môže zákazník využiť v prípadoch, keď si nie je istý, či mu bude daný žáner/kurz vyhovovať.

Nevyužité vstupy nie je možné použiť v pokračujúcich kurzoch alebo v tých istých, opakujúcich sa kurzoch.

Platnosť permanentky je po dobu trvania tanečného kurzu.

V prípade neúčastí zákazníka na udalostiach a po uplynutí platnosti nevyužitých vstupov/permanentky organizátor neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradu za nevyužité vstupy.

Otvorený kurz / lekcia

Kurzy a lekcie tohoto typu ponúkajú možnosť aj jednorazovej a nepravidelnej účasti.

 

Cena a platobné podmienky

Cena produktu je daná cenníkom Organizátora platným v dobe objednania/registrácie/rezervácie/nákupu, pokiaľ nie je dohodnutá cena odlišná. Konkrétna cena udalosti je vždy uvedená na platobnom doklade účastníka, zaslanom, dostupnom online alebo osobne prevzatom. Cena udalostí obsahuje DPH.

Cena udalosti je splatná:

 • najneskôr do termínu začatia predmetnej udalosti
 • do termínu trvania akciovej cenovej ponuky (predpredaj, zvýhodnené ceny a podobne)

Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne (hotovosťou / kreditnou kartou)
 • prostredníctvom platobnej brány PayPal a kreditnou kartou online
 • prevodom na bankový účet
 • klubovou kartou (podľa upresnení pre konkrétnu udalosť)
 • darčekovou poukážkou
 • kombináciou vyššie uvedených možností

Permanentka

Permanentka je forma vlastníctva práv opakovaného vstupu na konkrétne udalosti alebo na konkrétne typy/kategórie udalostí v čase trvania platnosti permanentky. Predstavuje zároveň formu zľavy pre pravidelných zákazníkov a spôsob zjednodušeného preukazovania sa pri pravidelných účastiach. Permanentka je neprenosná.

Storno

Storno uzatvoreného zmluvného vzťahu je možné, ak charakter a podmienky konkrétneho a predmetného produktu neurčujú inak.

O storno je vhodné požiadať písomne alebo telefonicky, ak si zákazník neuplatňuje nárok na vrátenie vopred uhradenej sumy. Ak si zákazník nárokuje na vrátenie vopred uhradenej sumy alebo jej časti, potrebné je o storno požiadať písomne (e-mailom alebo poštou).

Vrátenie zostatku z vopred uhradenej sumy ("storno úhrady") je možné nasledovne:

 • navýšením kreditu člena klubu, ak je zákazník držiteľom platnej klubovej karty
 • prenesením práv účasti na inú, budúcu, udalosť/produkt rovnakého typu. Tento postup je možný iba 1x po sebe.
  (príklad: zámena zakúpeného vstupu na festival na iný budúci termín toho istého typu udalosti)
 • vrátením peňažných prostriedkov bankovým prevodom
 • vrátením hotovosti (ak bola vopred uhradená suma zrealizovaná hotovosťou)

Predmetná zostatková suma sa kalkuluje ako rozdiel medzi (A) sumou uhradenou zákazníkom a (B) prípadnou alikvotnou čerpanou hodnotou a (C) storno poplatkom, percentuálne kalkulovaným z rozdielu súm A a B (A mínus B).

Suma uradená zákazníkom (A) je suma, ktorú zákazník doručil organizátorovi ako zálohu alebo platbu súvisiacu s produktom/udalosťou.

Čerpaná hodnota (B) je suma, ktorá alikvotne zodpovedá už zúžitkovanej hodnote/časti produktu/udalosti.

Storno poplatok (C) - ak sa žiadosť o storno doručila organizátorovi najneskôr 3 dni pred realizáciou produktu/udalosti:

 • 0% ak sa storno realizuje navýšením kreditu člena klubu
 • 20% ak sa storno realizuje zaslaním peňažných prostriedkov bankovým prevodom alebo hotovosťou
 • 0% ak sa storno realizuje akoukoľvek formou, pri lekárskom zdokladovaní dôvodu storna ochorením
 • 0% ak sa storno realizuje zo strany organizátora

Storno poplatok (C) - ak sa žiadosť o storno nedoručila organizátorovi skôr ako 3 dni pred začatím udalosti:

 • 20% ak sa storno realizuje navýšením kreditu člena klubu
 • 50% ak sa storno realizuje zaslaním peňažných prostriedkov bankovým prevodom alebo hotovosťou
 • 0% ak sa storno realizuje akoukoľvek formou, pri lekárskom zdokladovaní dôvodu storna ochorením
 • 0% ak sa storno realizuje zo strany organizátora

K žiadosti o storno je potrebné poskytnúť potrebné informácie a podklady - podľa danej situácie:

 • názov a termín predmetnej udalosti
 • meno, priezvisko a kontakt (e-mailová adresa a telefón) žiadateľa

pričom, ak si žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie zostatkovej sumy, tak aj:

 • platné a oficiálne potvrdenie od lekára, ak je uvádzaným dôvodom ochorenie
 • číslo klubovej karty, ak je zákazník držiteľom klubovej karty
 • číslo bankového účtu, ak zákazník nie je držiteľom klubovej karty
 • nevyužité lístky/kupóny/permanentky, resp. časť produktu alebo súvisiace cenina, ak ich zákazník obdržal vopred, s povinnosťou vrátenia bez ohľadu na termín ich využitia (teda aj po uskutočnení udalosti)
 • pre fyzické doplnenie podkladov je potrebné použiť poštovú adresu: Sunset Events, s.r.o., Sklenárova 34, 821 09  Bratislava

Vrátenie zostatkovej sumy nie je možné skôr, ako zákazník vráti už obdržané ceniny/permanentky/kupóny ktoré mu práva na produkt/na vstup na udalosti oprávňujú (bez ohľadu na termín konania udalosti).

Organizátor je povinný vrátiť zostatkovú sumu po riadnom zdokladovaní vyššie uvedených informácií a podkladov, a to najneskôr do 30 dní.

Organizátor si vyhradzuje právo na organizačné zmeny v udalostiach: zmena sály, rozdelenie skupín účastníkov (napr. pri vyššej účasti), výmena lektora, DJ-a, a pod. bez potreby predchádzajúceho informovania zákazníkov. Takéto zmeny nie sú považované za dôvodom na oprávnené storno.

Organizátor je povinný informovať zákazníkov v prípade zrušenia udalosti alebo v prípade zmeny termínu udalosti alebo v prípade zmeny adresy konania udalosti.

Členstvo a klubová karta

Klubová karta je forma zjednodušenia účastí a úhrad zákazníkov vo vybraných častiach/časoch/udalostiach.

O klubovú kartu môže požiadať ktokoľvek, jej zakúpenie je možné vo vybraných prevádzkach a časoch.

Klubová karta nemá obmedzenú platnosť a cenovo zvýhodňuje držiteľov klubovej karty.

Klubová karta nie je priamym nosičom peňažných prostriedkov. Slúži ako identifikátor člena klubu pri čerpaní služieb.

Sťažnosti a podnety

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť organizátorovi e-mailom na adresu info@labomba.club. Po prehodnotení sťažnosti a podnetu spoločnosť oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

Ochrana osobných údajov

Organizátor, v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje zákazníkov predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, telefónny/e-mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia; a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov zákazníka a organizátora v súvislosti s kúpou produktov/vstupov na konkrétne udalosti, ako aj na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje získané organizátorom budú použité výhradne a iba na vyššie uvedené účely.

Registráciou/zakúpením produktu/vstupu udeľuje zákazník v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov organizátorovi a/alebo príslušnému usporiadateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva zákazníka, podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

Organizátor sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Registráciou/zakúpením produktu/vstupu a tiež preukázaním sa pri vstupe na udalosť vyjadruje zákazník a majiteľ vstupu súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1. apríla 2014. Tieto všeobecné podmienky sú priebežne upravované o aktuálne princípy fungovania organizátora. Posledná úprava: 06.01.2018.

Spoločnosť je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom dátum poslednej aktualizácie je spoločnosť povinná uvádzať. Aktualizované znenie je účinné od uvedeného dátumu. Pre zákazníkov sú záväzné Všeobecné obchodné podmienky účinné v deň registrácie alebo vzniku zmluvy o poskytovaní služieb týkajúcich sa konkrétnych udalostí. Pokiaľ dôjde ku zmene týchto Všeobecných obchodných podmienok po registrácii alebo po uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, nebude mať táto zmena vplyv na práva a povinnosti strán, avšak zákazník bude mať možnosť pristúpiť k novým Všeobecným obchodným podmienkam. Účelom zmien a úprav podmienok je zvýšenie kvality komunikácie a transparentnosti vo vzťahoch medzi organizátorom a zákazníkom.

V prípade, že by sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stalo neplatným alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá a platnosť a účinnosť všeobecných obchodných ako celku naďalej trvá s výnimkou neplatných článkov. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia týchto všeobecných podmienok organizátor nahradí takými platnými alebo účinnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.

Odber noviniek
Odoberať náš newsletter sa oplatí! Ak chcete dostávať novinky, aktuálne informácie o tanečných kurzoch, párty a vedieť všetko z pestrého života v klube La Bomba, nezabudnite sa registrovať. Teraz už viete, že vám žiadna udalosť neutečie.

La Bomba
café & dance club
Prievozská 18
821 09 Bratislava


Klub - prevádzka, kurzy, registrácie, rezervácie
info@labomba.club
02 4488 9988
Užitočné informácie
Ako k nám
Parkovanie možné pred objektom.
MHD: zastávka Prievozská  (201, 202, 208, 70, 74, 98, N72) 

Všeobecné obchodné podmienky:  TU - v20170927
Rezervácie
Rezervačný formulár pri konkrétnej udalosti alebo mailom alebo telefonicky.
Spolupráca
Tešíme sa na spoluprácu s novými ľuďmi, ktorých vždy radi privítame v našom tíme. Ak máte záujem o brigádu alebo inú prácu, neváhajte a kedykoľvek nás kontaktujte.
Otváracie hodiny
LETO (máj – september)
Pondelok: 10:00 - 00:00 
(júl – august do 17:00)
Utorok: 10:00 - 00:00
Streda: 10:00 - 00:00
Štvrtok: 10:00 - 00:00
Piatok: 10:00 - 04:00
Sobota: 10:00 - 04:00
Nedeľa: podľa rozvrhu
ZIMA (október – apríl)
Pondelok: 17:00 - 00:00 
Utorok: 17:00 - 00:00
Streda: 17:00 - 00:00
Štvrtok: 17:00 - 00:00
Piatok: 21:00 - 04:00
Sobota: 21:00 - 04:00
Nedeľa: podľa rozvrhu
Otváracie hodiny môžu byť prispôsobené konkrétnym udalostiam (aktuálny program: www.lafiesta.sk/events) a aktuálnemu počtu hostí bez predchádzajúceho informovania. Ďakujeme za pochopenie.
© 2017 labomba.club Všetky práva vyhradené. Made by CITADELA
La bomba
facebook-officialenvelopephone-handsetclocklinkmenu